Možnost zapsání úpravy motoru do TP

Jak jste si někteří z vás asi už všimli od 1.6.2017 je v platnosti novela zákona č. 56/2001 Sb. změny se týkají i nás.

  • Plánujeme v blízké budoucnosti absolvovat certifikaci k legálnímu zapsání úpravy motoru. Pro zatím nejsme schopni tuto službu nabídnout. Chiptuning motoru je prozatím nezjistitelný do té doby dokud prvovýroba nepustí ven CVN kódy k porovnání hodnot upraveného a sériového motoru. Automobily námi upravené plní emisní normy.
  • Individuální úpravy jsou možné pouze po schválení majitelem vozidla a jeho písemném souhlasu na zakázkovém listu. Nejsou schváleny vyhláškou pro běžný provoz, pouze pro sportovní účely.

Novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, s platností od 1. 6. 2017, přesně definuje podmínky takto:

  • § 37 odstavec 2

“Před provedením změny na silničním vozidle, která bude mít za následek jeho technikou nezpůsobilost k provozu na pozemních komunikacích, je právnická nebo fyzická podnikající osoba provádějící změnu povinna písemně upozornit provozovatele vozidla na tuto skutečnost. Je-li provedení takovéto změny nabízeno veřejně, musí tato nabídka obsahovat zřetelné upozornění, že provedení změny bude mít za následek technickou nezpůsobilost silničního vozidla k provozu.”

  • § 83a odstavec 1, písmeno m)

Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 37 odst. 2 písemně neupozorní provozovatele vozidla na skutečnost, že změna provedená na vozidle bude mít za následek jeho technickou nezpůsobilost k provozu. Za takový správní delikt je možné udělit pokutu ve výši až 500.000,- Kč.

  • § 83 odstavec 1, písmeno i)

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že  jako provozovatel silničního vozidla v rozporu s § 38 odst. 1 písm. a) provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu. Za takový přestupek lze udělit pokutu až 50.000,- Kč.

 

Chiptuning,Autoservis,Meření výkonu,Poradenství

%d bloggers like this: